top of page

Договір публічної оферти

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «ЛяТюШо», розміщений на веб-сайті: lyatyusho.com
1.1.2. Товар - непродовольчі товари харчування та народного споживання, що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «ЛяТюШо».
1.1.3. Продавець - Інтернет-магазин «ЛяТюШо», розміщений на веб-сайті: lyatyusho.com. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на головній сторінці веб-сайту: lyatyusho.com.

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 

ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «ЛяТюШо» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Додати у кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару.
3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Перейти до оплати», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.
3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Перейти до оплати» на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо».
3.4. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
3.5. Натискання Покупцем на кнопку «Перейти до оплати» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
3.6. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
3.7. Протягом строку, встановленого п.3.6. даного Договору, Продавець зобов’язується: - присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер; - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується: - порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем; - інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару; - умови і порядок обміну (повернення) Товару; - найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо Товару.
3.8. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

 

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:
4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;
4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЛяТюШо»;
4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
4.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;
4.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЛяТюШо», способами та порядком її оплати;
4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю Товару на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо».

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
4.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;
4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;
4.3.2. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо»;
4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість Товару шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо»;
4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;
4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці;
4.4.6. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо»;
4.4.8. у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;
4.4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо» (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЛяТюШо», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
5.4. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначенійна веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо» на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).
5.5. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару.
5.6. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
5.7. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

 

ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Товар доставляється поштовим оператором "Нова Пошта" по Україні. Конкретні терміни доставки може бути узгоджені покупцем з менеджером на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо»;.

6.2. Затримки в доставці можливі через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

6.3. Вартість доставки кожного замовлення оплачується покупцем при отриманні товару.

6.4. Обов'язок продавця передати товар покупцю вважається виконаним у момент отримання покупцем відправлення.

6.5. При прийнятті замовлення покупець зобов'язаний оглянути доставлений товар та перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності товару, а також перевірити цілісність упаковки.

6.6. Уточнити дату, час і за необхідності, маршрут доставки можна у менеджера на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо»

6.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною товару, виконання якої закінчується в момент отримання одержувачем товару та здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного товару, що виникли після отримання та оплати товару, розглядаються відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

 

 

ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1 Якщо покупцю з певних причин не підійшов товар, він має право повернути його протягом 14 днів з дня доставки посилки.

8.2 Покупець має право у вільній формі написати на пошту lyatyusho@gmail.com або в Instagram (@lyatyusho). Обов'язково надає фото виписку з банку та фотографію товару. також товар повинен відповідати вимогам до повернення товару, зазаначених у п.8.3.

8.3 Для повернення необхідно надати товар у його первісному вигляді: без пошкоджень та слідів використання. Правила повернення товарів, придбаних в Інтернет-магазині lyatyusho.com, регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».

8.4 Після отримання повернення та підтвердження, що вимоги до товару, що повертається, дотримані, Продавець повертає оплату, спосіб повернення узгоджується додатково.

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
9.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
9.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
9.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.
9.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
9.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.
9.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

ІНШІ УМОВИ

10.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «ЛяТюШо».
10.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється з 01 травня 2022 р. і по 01 травня 2024 р. включно.
10.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.
10.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:
- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.
10.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
10.6. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
10.7. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є  надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.
10.8. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
10.9. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «ЛяТюШо», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «ЛяТюШо». При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень.
10.10. Заповнюючи форму «Оформити замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо». Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:
- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;
- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п.10.14. даного Договору;
- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
10.14. Заповнюючи форму «Оформити замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: lyatyusho.com Інтернет-магазину «ЛяТюШо». Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:
- з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині «ЛяТюШо»;
- з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині «ЛяТюШо»;
- в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину «ЛяТюШо», Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «ЛяТюШо», здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу;
- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;
- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.
10.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

Payment Methods
bottom of page